สอศ.-ออโรร่า ร่วมจัดทวิภาคี ลงมือปฏิบัติจริง

นายณรงค์ แผ้วพลสง เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) และ  นายอนิวรรต ศรีรุ่งธรรม กรรมการบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ ร่วมลงนามความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาระบบทวิภาคี รวมถึงฝึกประสบการณ์ในด้านทักษะวิชาชีพจากการปฏิบัติงานจริง โดย นายณรงค์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เป็นหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ ได้ร่วมกับบริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด หรือที่รู้จักในนาม “ห้างเพชรทองออโรร่า” ซึ่งดำเนินกิจการค้าปลีก ทองรูปพรรณ เครื่องประดับเพชร การรับขายฝากสินค้าทองรูปพรรณที่ดำเนินธุรกิจด้านทองคำรูปพรรณ เครื่องประดับเพชร และธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา เพื่อร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ วิชาศิลปกรรม และปริญญาตรี สาขาวิชาการตลาด รวมถึงสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท…

อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/742855

ใส่ความเห็น