แบบฟอร์มขอรับบริการแอปพลิเคชัน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ

0

ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ลงทะเบียนโดยกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการแอปพลิเคชัน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ

บุคลากรภายในหน่วยงานที่มีความประสงจะขอรับบริการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ สามารถดำเนินการลงทะเบียนเพื่อขอรับบริการ และสิทธิประโยชน์ในการใช้งาน และส่งรายชื่อข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่จะขอรับบริการมาทาง e-mail : workfromhome@onde.go.th ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ หากมีข้อสงสัยท่านสามารถติดต่อประสานงานได้ที่ ศูนย์ประสานงานขอรับบริการแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ศึกษาคู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่

รายละเอียดการกำหนดรูปแบบและแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ลักษณะงานที่สามารถปฏิบัติราชการนอกสถานที่ได้ และแนวทางการกำกับและติดตามการปฏิบัติงาน รวมทั้งกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาคู่มือการใช้งานแอปพลิเคชันสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่

อ้างอิง จาก สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ใส่ความเห็น