ประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

0

การเข้าใจดิจิทัล | Digital Literacy กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42

หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum)

จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหิดล | ที่ปรึกษากิจกรรมศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้น (Digital Literacy) สำหรับประซาซนทุกกลุ่มวัยที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อลังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร

 • ภาษาไทย | การเช้าใจดิจิทัล
 • ภาษาอังกฤษ | Digital Literacy Curriculum

2. จำนวนชั่วโมงที่เรียนรู้ตลอดหลักสูตร

 • เรียนรู้ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง

3. รูปแบบของหลักสูตร

 • ภาษาที่ใซ้ | ภาษาไทย
 • กระบวนการในการเรียนรู้ | เรียนรู้ทฤษฎีและกิจกรรมปฏิบัติการ

4. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

 • อธิบายทฤษฎีหลักการเช้าถึงและใช้ดิจิทัลสำหรับการปฏิบัติงานและการใช้ ชีวิตประจำวันได้
 • รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล คิด วิเคราะห์ แยกแยะ สื่อดิจิทัลเพื่อการบริโภคได้อย่าง เหมาะสม
 • ประยุกต้ใช้ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
 • เข้าใจความรู้ด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ตามแนวทางการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ ๒๑
 • เรียนรู้การใช้งานดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ทางด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล
 • ตระหนักรู้ การใช้ดิจิทัสอย่างสร้างสรรค์

5. กลุ่มผู้เรียนรู้

 • ผู้พัฒนาระบบสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาระบบ
 • ผู้สร้างเนื้อหา กราฟิกดีไซเนอร์ ผู้สร้างภาพยนต์เคลื่อนไหว
 • ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานเฉพาะด้าน วิศวกร นักดนตรี นักสถิติ พยาบาล นักบัญชี เป็นต้น
 • ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน นักเรียน ช้าราชการ พักงานบริษัท ตำรวจ ทหาร เป็นต้น
 • บุคคลทั่วไป แม่บ้าน เกษตรกร พนักงานแรงงาน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ
 • บุคคลทางด้านศาสนา พระ บาทหลวง เป็นต้น

อ้างอิงเนื้อหาจาก

หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital LiteracyCurriculum) พ.ศ. 2559 (จัดทำโดย มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปรึกษากิจกรรมศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลเบื้องต้น (Digital Literacy) สำหรับประชาชนทุกกลุ่มวัยที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์และรับผิดชอบต่อสังคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

ที่มา : https://sites.google.com/view/dl42

ใส่ความเห็น