การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณตศาสตร์ประกอบจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

0
เจ้าของผลงาน : นายสาธิต สกุลวงษ์

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 31101
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีทั้งหมด 7 เล่ม ดังนี้
   เล่มที่ 1  เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
   เล่มที่ 2  เรื่อง สับเซต(SUBSETS)และเพาเวอร์เซต (POWER SET)
   เล่มที่ 3  เรื่อง เอกภพสัมพัทธ์และแผนภาพเวนน์-ออยเลอร์
   เล่มที่ 4  เรื่อง การดำเนินการของเซต
   เล่มที่ 5  เรื่อง สมบัติของเซต
   เล่มที่ 6  เรื่อง สมาชิกของเซตกับการนำไปใช้
   เล่มที่ 7  เรื่อง ฝึกโจทย์ O-NET
        ซึ่งแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เล่มนี้ เป็นแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เล่มที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต ใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ (5E) จำนวน 3 คาบ เพื่อให้นักเรียนมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเซต โดยนักเรียนสามารถเข้าใจความหมายของเซต หาจำนวนสมาชิกของเซต  และเขียนเซตแบบการแจกแจงสมาชิกและแบบบอกเงื่อนไขได้  ระบุได้ว่าเซตใดเป็นเซตว่าง เซตจำกัดและเซตอนันต์ เปรียบเทียบเซตที่เท่ากันได้ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 เรื่องดังนี้ 
    1.1 ความหมายของเซต และหลักการเขียนเซต
    1.2 เซตว่าง เซตจำกัด และเซตอนันต์
    1.3 เซตที่เท่ากัน และเซตเทียบเท่ากัน
โดยแต่ละเรื่องจะประกอบไปด้วย กิจกรรมแนะแนวทาง ใบความรู้ และแบบฝึกความเข้าใจ

คำนำ |   แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต

ใส่ความเห็น