การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

0

เจ้าของผลงาน : นายวิษณุ กุณฑลบุตร

บทคัดย่อ :

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้เรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียน

ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” อำเภอแกลง จังหวัดระยอง จำนวน 1 ห้องเรียน นักเรียน 48 คน ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้ (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประจำหน่วยการเรียนรู้ จำนวน 6 ฉบับ ฉบับละ 10 ข้อ รวมเป็นจำนวน 60 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย สอน จำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบเลือกตอบ (Multiple – Choice) จำนวน 20 ข้อ (4) แบบสอบถามเพื่อวัดความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการรายงานพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนา ขึ้นจึงมีประสิทธิภาพ 82.09/86.67 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5อยู่ในระดับมากที่คะแนนเฉลี่ย 4.41

ที่มา : http://www.klaeng.ac.th/web2017/data/research_1464161054_vvv58.pdf

ใส่ความเห็น