รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม

บทคัดย่อ

ชื่อภาษาไทย        รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน

                       โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม

ชื่อผู้วิจัย             นายวิษณุ กุณฑลบุตร

ตำแหน่ง             ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม

วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา

สถานที่ติดต่อ       โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม หมู่ 8 ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

                       โทรศัพท์ : 038-669429

ปีที่ทำวิจัยเสร็จ      ปี พ.ศ. 2563

           การวิจัยประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การประเมินสภาวะแวดล้อมของโครงการ 2) การประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3) การประเมินกระบวนการของโครงการ และ 4) การประเมินผลผลิตของโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 7 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 26 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 26 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น 76 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามการประเมินด้านสภาวะแวดล้อม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามการประเมินปัจจัยเบื้องต้น มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.79 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามการประเมินกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามด้านความเป็นประโยชน์และความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 ฉบับที่ 5 แบบสอบถามด้านผลผลิตของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 และฉบับที่ 6 แบบวัดความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโครงการ พบว่า

           1. การประเมินผลด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษา      ขั้นพื้นฐาน เฉลี่ยโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

           2. การประเมินผลด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉลี่ยโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

           3. การประเมินผลด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉลี่ยโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

           4. การประเมินผลด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม พบว่า

               4.1 การประเมินผลการประเมินผลผลิต ด้านความเป็นประโยชน์และความเหมาะสมของแหล่งเรียนรู้ที่ ตามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ เฉลี่ยโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

               4.2 การประเมินผลด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เฉลี่ยโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

               4.3 การประเมินผลความพึงพอใจตามความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เฉลี่ยโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก

ใส่ความเห็น