การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา ( Research  & Development )  มีวัตถุประสงค์   ดังนี้  1)  เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   2)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ  4)  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  กลุ่มตัวอย่างครูที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (หนองแคอนุสรณ์)  ปีการศึกษา 2561 ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 33 คน  ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  ( Simple  Random  Sampling )  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน    เกมการศึกษา  แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนสะกดคำ  และสื่อเอกสารบัตรภาพ บัตรคำ บัตรปริศนาคำทาย  ใบความรู้       ใบงาน และภาระงาน   และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสะกดคำ  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย และแบบสอบถามความพึงพอใจ  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย (x)   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   สถิติที (t-test) และการวิเคราะห์เนื้อหา

ใส่ความเห็น