การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

0

คู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่อธิบายรายละเอียดของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องการนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้ไปใช้เข้าใจในองค์ประกอบต่าง ๆ ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้  ตลอดจนทราบถึงสิ่งที่ควรศึกษา และจัดเตรียม เพื่อให้การใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ตามกลวิธีเมตาคอกนิชันนี้ บรรลุตามจุดมุ่งหมายของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ผู้ที่ต้องการนำไปใช้ จึงควรศึกษาคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ให้เข้าใจชัดเจนก่อน คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วยสาระสำคัญ 5 ประการ ดังนี้

 1. ความเป็นมาและความสำคัญของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
 2. แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
 3. องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
  1. หลักการ แนวคิด และวัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้
  1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ เนื้อหาและขั้นตอนการจัดการเรียนรู้
  1. ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ได้แก่ สื่อการเรียนรู้ แหล่งการเรียนรู้
  1. การวัดและประเมินผล
 4. แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ GPAS ตามกลวิธีเมตาคอกนิชัน
 5. เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล

ใส่ความเห็น