การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/7 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง จำนวน 39 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster ramdom sampling)          เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) บทเรียนออนไลน์เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น จำนวน 5 หน่วย 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การใช้เทคโนโลยี เป็นข้อสอบปรนัย จำนวน 20 ข้อ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 10 ข้อ      สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่   ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนออนไลน์  /  ค่าเฉลี่ย ร้อยละ  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าทดสอบที (t-test)

ผลการวิจัยพบว่า

          1. บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.10/86.92 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้และเป็นไปตามสมมติฐาน

          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

          3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเบื้องต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  (=4.60) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

ใส่ความเห็น