การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

0

ชื่อผู้วิจัย นางสาวกวินตรา ไหมเจริญ
ปีที่ทำการวิจัย 2561 – 2562

https://drive.google.com/file/d/18pxi7WriF3OD2NjDJtxDK33NC3DRksrS/view?usp=sharing

ใส่ความเห็น