การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

0

ชื่อผู้วิจัย นางสาววารินาถ จีนยี่ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด
อำเภอเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี
ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2561

https://drive.google.com/file/d/1HRoiSEqmiS4WS5umsBq-tWh9VqtJAf1P/view?usp=sharing

ใส่ความเห็น