รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น

0

ชื่อเรื่อง  รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น

 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2

ผู้รายงาน  นางสาวชญาพัฒน์  แช่มช้อย

ปีการศึกษา  2563

บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2  ใน 4 ด้านได้แก่ 1) ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ 2) ด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ 3) ด้านกระบวนการดำเนินการของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   4) ด้านผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น ครูและบุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 จำนวน 85 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประเมินที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.954 ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมา 85 ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบื่ยงเบนมาตรฐาน ()

ผลการประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านเขาตาอิ๋น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 สรุปได้ดังนี้

1. ด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ ความต้องการจำเป็นของโครงการ และความเป็นไปได้ของโครงการ ตามลำดับ

2. ด้านปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ ความพร้อมและความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง และความพอเพียงด้านทรัพยากรในการดำเนินการโครงการ ตามลำดับ

3. ด้านกระบวนการดำเนินการของโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการและระยะเวลาการดำเนินงานของโครงการ ตามลำดับ

4. ด้านผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยภาพรวมมีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี สามารถเข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม นักเรียนไม่เสพสิ่งเสพติดและไม่แสวงหาผลประโยชน์จากสิ่งเสพติด นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ นักเรียนเรียนรู้ได้ตามศักยภาพและมีความสุขในการเรียน          

ใส่ความเห็น