การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี

0

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง     การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี

ผู้ประเมิน  นางอรอินทร์  วงษ์แปลง

ตำแหน่ง   ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ปีที่ทำการประเมิน ปี พ.ศ. 2564

บทคัดย่อ

                   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ครั้งนี้ ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 1)  เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านบริบทของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 2)  เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยในการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 3)  เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ จังหวัดสระบุรี 4)  เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ความเข้าใจแนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ก่อนและหลังเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ 5) เพื่อประเมินด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากครูนำความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการจัดการเรียนรู้บูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครู และการศึกษาพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 581 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 7 คน พนักงานครู จำนวน 56 คน และนักเรียน จำนวน 518 คน ได้มาโดยการเปิดตารางของ Krejcie and Morgan เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามแบบมาตราประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย ()ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวบรวมข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

                   ผลการประเมินพบว่า

                   1. ด้านบริบท พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู มีความคิดเห็นด้านบริบทต่อการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากที่สุด

                   2.  ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู มีความคิดเห็นด้านปัจจัยนำเข้า ต่อการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากที่สุด

                   3.  ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู มีความคิดเห็นด้านกระบวนการดำเนินการ ต่อการดำเนินงานโครงการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากที่สุด

                   4. ด้านผลผลิต พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู มีคะแนนเฉลี่ย () ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ความเข้าใจ การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม

                   5.  ด้านผลกระทบ พบว่า พนักงานครูที่นำแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ใส่ความเห็น