การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้

ชื่อเรื่อง การปร…

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน .th

รางวัลชนะเลิศ ระ…

ร่วมโหวตผลงาน

มูลนิธิศูนย์สารส…

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน

ชื่อเรื่อง การพั…

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามการเรียนรู้แบบร่วมมือ

ชื่อเรื่อง …

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ชื่อเรื่อง การพั…

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา

ชื่อเรื่อง การพั…

การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี

บทคัดย่อ ชื่อเรื…

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการจัดการเรียนรู้ทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ของครูภาษาไทย โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี (RAIDS Model)

บทคัดย่อ ชื่อเรื…

รายงานผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกอบการเรียนการสอน

ชื่อเรื่อง …