ทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ COVID-19

ขอบคุณ ระบบทดสอบ…

ประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)

การเข้าใจดิจิทัล…

โครงการประกวดสื่อป้องกันทุจริต ประจำปี 2563

สำนักงาน ป.ป.ช. …

ครูผู้สอนดีเด่น ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำปี 2562

รางวัลระดับสถานศ…

สพฐ.เลื่อนการประกวด OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 9

ที่มา : http://a…

ข่าวด่วน !!! ประกาศผลสอบ O-NET ป.6

สอบถามผลคะแนน O-…

แบบฟอร์มขอรับบริการแอปพลิเคชัน ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ราชการ

ขั้นตอนการดำเนิน…

ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ.

เพื่อให้การดำเนิ…

ข้อสอบ O-NET 2562 ม.3

ตามที่ สทศ.ได้ดำ…

ข้อสอบ O-NET 2562 ป.6

ตามที่ สทศ.ได้ดำ…