รายงานการประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม

บทคัดย่อ ชื่อภาษ…

การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย ประกอบการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เอกสารงานวิจัย ค…

การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษประกอบแบบฝึกเสริมทักษะด้านคำศัพท์ชุด The Environment Around Us ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ด้านคำศัพท์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางเกตุนภัส อุดม…

ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม มัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

รางวัลระดับเขต ค…

การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องเซต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะทางคณตศาสตร์ประกอบจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)

แบบฝึกทักษะคณิตศ…

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เจ้าของผลงาน :&n…

ครูผู้สอนดีเด่น ประเภทครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำปี 2562

รางวัลระดับสถานศ…

การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้เทคนิค KRUNOI เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Best Practice By Krudream การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” จังหวัดระยอง โดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์

OBEC AWARD 61 ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacher ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ดูเอกสารเพิ่มเติ…