แนวคิดเชิงคำนวณ โดยครูวรรณรัตน์ ไชยพรประสิทธิ์

แนวคิดเชิงคำนวณ …

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ ตำแหน่ง ครู ตาม ว9/2564

สำนักงานศึกษาธิก…

ว 10/2564

สำนักงานศึกษาธิก…

โครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 11 ปีการศึกษา 2564

ใบสมัครครูดีไม่ม…

การพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย Google Site

โรงเรียนชำนาญสาม…

โครงการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะครูดิจิทัล OBEC Microsoft Innovative Educator

สพฐ.อบรมออนไลน์ …

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญรูปแบบ PLAYS

ชื่อผู้วิจัย นาง…

การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย นาง…

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย นาง…

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้วิจัย นาง…