สํานักงานตํารวจแห่งชาติรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน

0

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 18-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ตำแหน่งที่รับสมัคร:

ตำแหน่ง นักสื่อสารมวลชน

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

จำนวนอัตราที่รับสมัคร 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 18,000 บาท

ลักษณะงาน:

1. งานธุรการและงานสารบรรณ

2. งานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อประชาสัมพันธ์

3. งานรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลข่าว และคัดเลือกข่าวทางสื่อสิ่งพิมพ์

4. งานจัดทําเอกสาร แผ่นพับ โปสเตอร์ แผ่นปลิว และแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์

5. งานออกแบบรูปเล่มและปกหนังสือ วารสาร นิตยสาร จุลสาร และอื่นๆ เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของสํานักงาน ตํารวจแห่งชาติ

6. งานเผยแพร่ชื่อหน่วยงาน รายชื่อข้าราชการตํารวจตําแหน่งระดับสารวัตรขึ้นไป พร้อมเบอร์โทรศัพท์ จากข้อมูล สมุดโทรศัพท์สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

7. รวบรวมข่าวสาร สารคดี บทความ และงานเขียนต่างๆ ที่มีประโยชน์ในทางวิชาการและความบันเทิงเพื่อให้ทัน สมัยและทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน

8. รวบรวมบทประพันธ์ คติพจน์ สุนทรพจน์ และอื่นๆ ที่สําคัญและน่าสนใจ

9. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บทบาท ภารกิจ ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทางสื่อสิ่งพิมพ์

10. งานแถลงข่าวและงานประสานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน ตํารวจแห่งชาติ

11. ตรวจสอบและประมวลผลการผลิตและการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์

12. งานจัดเก็บรวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ของสานักงานตํารวจแห่งชาติ

13. งานรวบรวมและจัดเก็บเอกสารหรือข้อมูลข่าวสารทั่วไปด้านสื่อสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

14. เผยแพร่และแจกจ่ายข้อมูลกิจกรรมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติทางเอกสารและ สิ่งพิมพ์

15. งานประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่และการจัดนิทรรศการ

16. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร:

มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิที่มีชื่อเป็น อย่างอื่นที่เทียบได้กับนิเทศศาสตร์

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติมที่นี่

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครสอบต้องมาเขียนใบสมัครพร้อมยื่นหลักฐานอื่นๆ ด้วยตนเอง

ปิดรับสมัคร:

สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 18-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

ที่มา https://www.scholarship.in.th/police-journalist/

ใส่ความเห็น