การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญรูปแบบ PLAYS

ชื่อผู้วิจัย นางสาวกวินตรา ไหมเจริญ
ปีที่ทำการวิจัย 2562 – 2563

https://drive.google.com/file/d/1r_nlAzkChqM9ioho-t6iqsRp2kAqXBT4/view?usp=sharing

ใส่ความเห็น