การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความสามารถ ในการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

0

ชื่อผู้วิจัย นางสาววารินาถ จีนยี่ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑ สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2561

https://drive.google.com/file/d/1DUwEKmbNpVRn2CeTOnt7EAFtXRmUkL7X/view?usp=sharing

ใส่ความเห็น