ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการ ทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

0


ชื่อผู้วิจัย นางธิติมา ศรีหมุน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด ๑
สังกัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดสระบุรี
ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2562

https://drive.google.com/file/d/1M-PDHt4s3TI6aC_3oFZvGDI3Ao_XA4kX/view?usp=sharing

ใส่ความเห็น