โครงการ ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่น 11 ปีการศึกษา 2564

0

ใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔ (รุ่น๑๑)ไฟล์pdf

ไฟล์เวิร์ดใบสมัครครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔

ปีนี้เป็นปีแห่งวิกฤตโควิด-๑๙ ประเทศไทยบอบช้ำมากภายใต้วิกฤตก็ยังมีโอกาสให้คนไทย ครูไทยได้ทำดีที่มากกว่าปกติครูดีไม่มีอบายมุข ปีที่๑๑ ปีการศึกษา๒๕๖๔ (รุ่น๑๑) เป็นรุ่นพิเศษที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ด้วยการน้อมนำพระบรมราโชวาทพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ มาเป็นแก่นใจ เป็นหางเสือในการรับการคัดเลือก ครูดีไม่มีอบายมุข๖๔คำชี้แจงครูดีไม่มีอบายมุข.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdrive.google.com%2Ffile%2Fd%2F1xpqXfqVHPL30wI9gP06rQUCQurb5NcsM%2Fview%3Fusp%3Dsharing%26fbclid%3DIwAR02n4r0AgRddPnjCVtvqGN-G1kyQTI8EYlWI2YRhtDbyq7qWg2XPVh8r20&h=AT2zRLaktNs-Pd-G6nPWud2-TpgyVBz7abNnJqHsnII_nEcRd0ZIT1fd2RHfGmqhNo8MFD_jMoc_l_bDcWQLqsC40PZb9Clof-L8ZE6vxyWfwfeZaPlslugoLFhGWmvot74k_I-fttvBTjkYB-eF&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT1U9GXnop8FDQlpnBYBwNTr82tBfZrtnXpRNtJHKKlI2XNgsZQXDwvRLy7FTNbjdm9YnPDeVBBrW2_pNNPafuUkrGHHeb-uhW7wPFrQc09iRe0d-NQ95jB3y_PR2Ol5TSFV77UHiupMVXJsNh3KOHoRQrj74V1m9bu9hLkysuHNww

ใส่ความเห็น