การดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ที่ตั้ง อาคาร ๒๑๖ ชั้น ๑ มีการใช้งานและรองรับการศึกษาดูงานของโรงเรียนต่างๆ

ใส่ความเห็น