เยาวชนชำนาญปลอดยาเสพติดและอบายมุข ด้วยรูปแบบ CHAMNAN

โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ผู้บริหาร นายสันติ มุกดาสนิท ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ครูผู้รับผิดชอบ นางชุติกาญจน์ ไพรัตน์ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จังหวัดระยอง

ใส่ความเห็น