การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
(SEARCH-D Model) เพื่อเสริมสร้างทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ผู้วิจัย นางลัดดาวัณย์ ธิมา ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง (อินมีอุปถัมภ์) อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ใส่ความเห็น