การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามการเรียนรู้แบบร่วมมือ

0

ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้วิจัย       นางปิยะพร ศิลาอ่อน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

                 โรงเรียนเทศบาลบ้านม่วง สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ปีที่วิจัย         ปีการศึกษา 2563

ใส่ความเห็น