การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ผู้ประเมิน นายนิติกร ศรีจันทร์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ
ปีที่ทำการประเมิน ปี พ.ศ. 2565

บทคัดย่อ

            โครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ครั้งนี้ ได้ตั้งวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้ 1)  เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านบริบทของโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2)  เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านปัจจัยในการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 3)  เพื่อประเมินความเหมาะสมด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 4)  เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้แก่  ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการเรียนรู้บูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนและหลังเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ 5) เพื่อประเมินด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังจากครูนำความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการเรียนรู้บูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการประเมินผลการเขียนแผนการเรียนรู้และการนิเทศการจัดการเรียนรู้  และการศึกษาความพึงพอใจของพนักงานครู และการศึกษาพฤติกรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 353 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน พนักงานครู จำนวน 61 คน และนักเรียน จำนวน 290 คน ซึ่งได้มา โดยใช้สูตร Yamane (1973 อ้างถึงใน เรชา ชูสุวรรณ, 2559: 61)  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบสอบถามด้านปัจจัย ด้านบริบท และด้านกระบวนการซึ่งเป็นแบบมาตราประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และด้านผลผลผลิตซึ่งประกอบด้วยแบบประเมินสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ , แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ , แบบประเมินพฤติกรรมการจัดการเรียนรู้ , แบบสอบถามความพึงพอใจและแบบประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ (%)  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) รวบรวมข้อมูลที่ได้และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป

                   ผลการประเมินพบว่า

                   1. ด้านบริบท พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู มีความคิดเห็นด้านบริบทต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากที่สุด

                   2.  ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู มีความคิดเห็นด้านปัจจัยนำเข้า ต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากที่สุด

                   3. ด้านกระบวนการ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู มีความคิดเห็นด้านกระบวนการดำเนินการ ต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงมากที่สุด

                   4. ด้านผลผลิต พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและพนักงานครู ผลสัมฤทธิ์ด้านความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลังการอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถภาพสูงกว่าก่อนการอบรม , มีผลการประเมินสมรรถภาพการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ  โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก และมีผลการประเมินสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ฯ โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูงมาก

                   5.  ด้านผลกระทบ พบว่า พนักงานครูที่ได้รับการพัฒนาสมรรถภาพการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีความพึงพอใจต่อโครงการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีผลการประเมินพฤติกรรมของตนเองหลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด