คำชี้แจง ONIE Learn
ONIE Learn เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กศน. เป็นบทเรียนออนไลน์ ที่ให้ความรู้และสามารถทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา โปรดอ่านคำแนะนำ และ ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
   1. ศึกษาเรียนรู้บทเรียน จาก คลังความรู้เรื่อง การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   2. เริ่มทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   3. ผู้ทำคะแนนได้มากกว่า 70% จะได้รับใบประกาศออนไลน์
   4. สำหรับผู้ทำคะแนนได้ไม่ถึง 70% สามารถทำแบบทดสอบซ่อมได้
   5. หาก ชื่อ และ ข้อมูลผิดพลาด สามารถแก้ไขหมายเลขประจำตัวประชาชน / แก้ไขชื่อ-สกุล ก่อนพิมพ์ใบประกาศ

การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน สำนักงาน กศน.

 คำชี้แจง
ทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้เบื้อง การเรียนรู้กัญชา และกัญชงอย่างชาญฉลาดสำหรับประชาชน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

     1. แบบทดสอบฉบับนี้ มี จำนวน 20 ข้อ 20 คะแนน
     2. แบบทดสอบประกอบด้วยข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก ก่อนลงมือทำข้อสอบ ต้องอ่านคำสั่งให้ละเอียด
     3. โปรดเลือกประเภทผู้ทำแบบทดสอบ จังหวัด อำเภอ กรอก หมายเลขประจำตัวประชาชน คำนำหน้าชื่อ และ ชื่อ – สกุล ผู้สอบให้เรียบร้อย
     4. เลือกคำตอบที่ถูกต้อง โดยเลือก ก ข ค ง ที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว หากต้องการเปลี่ยนคำตอบใหม่ให้กดเลือกคำตอบที่ต้องการ
     5. ผู้ทำคะแนนได้มากกว่า 70% จะได้รับใบประกาศออนไลน์

ทำแบบทดสอบได้ที่นี่

ใส่ความเห็น