การประเมินโครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเปอะ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

0
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินบริบทของโครงการเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับ นโยบายของสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 นโยบายของโรงเรียน และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน หลักสูตรสถานศึกษา ความเหมาะสมของชุมชน สถานการณ์ของสังคมในปัจจุบัน บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการเกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามผล และสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงานเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล ความกตัญญูกตเวที ความมีวินัย ความเสียสละ ความสามัคคี ความประหยัด การพึ่งตนเอง ความขยันหมั่นเพียร และความเมตตา เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และเพื่อประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ประชากรได้แก่ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระ ครูที่รับผิดชอบกิจกรรม คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแต่ละกิจกรรม นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านนาเปอะ บุคลากรในชุมชนในเขตบริการของโรงเรียนบ้านนาเปอะ จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบประเมินมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 6 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) ค่าความเชื่อมั่น ( )

ใส่ความเห็น