ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ.

เพื่อให้การดำเนินการเรื่องการรับนักเรียนและแนวปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
สพฐ. ขอยกเลิกหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04188/ว 269 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 และ หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/0ว 1150 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563
และให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1181 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563

ที่มา : สพฐ

ใส่ความเห็น