หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

0

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองผ่านระบบดิจิทัล
  2. เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีความรู้และจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ
  3. เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีให้เป็นแหล่งเรียนรู้  เชื่อมโยงกิจกรรมเกิดการแบ่งปันทรัพยากรสื่อการเรียนรู้  ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานของหน่วยงานภาคกิจสู่สาธารณะ
  4. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  ภายใต้แนวคิด “การปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล”
  5. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  Knowledge  Management  นำสู่แนวทางการบริหารงานภายในองค์กรเพื่อทำให้ความรู้ขององค์กรสู่สาธารณะเกิดการต่อยอดของความรู้และนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

กลุ่มเป้าหมาย       ผู้บริหารการศึกษา /ผู้บริหารสถานศึกษา /ข้าราชการครู /บุคลากรทางการศึกษา /ประชาชนทั่วไป  (ผู้ที่สนใจศึกษาหลักสูตรในหลักสูตรการพัฒนาฯ)
เกณฑ์การจบแต่ละหลักสูตรเพื่อรับเกียรติบัตร

  1. จะต้องมีผลการสอบวัดผลก่อนเรียน 
  2. เข้าเรียนตามหน่วยการเรียนรู้ที่กำหนด
  3. จะต้องมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80% (สอบกี่ครั้งก็ได้ระบบจะนำคะแนนที่ดีที่สุดมาคำนวณเพื่อรับเกียรติบัตร)
  4. จะต้องทำแบบประเมินความพึงพอใจ

พิมพ์เกียรติบัตรได้ทันทีไม่ต้องรออนุมัติหรือรออีเมล

Download –> คู่มือการใช้งาน 

ใส่ความเห็น