💻 สสวท. ร่วมกับ สพฐ. เปิดอบรมออนไลน์หลักสูตร Coding for teacher (C4T) รุ่น 2 #ฟรี! ที่เว็บไซต์ https://teacherpd.ipst.ac.th ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม – 8 มีนาคม 2564

💻 สสวท. ร่วมกับ สพฐ. จัดอบรมออนไลน์ “หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) รุ่น 2” ให้แก่ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่รับผิดชอบสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณหรือในรายวิชาอื่น ๆ ที่มีความสนใจ “ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
💢 หลักสูตรผ่านการรับรองจาก กคศ. ใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้
.
🔸 วัตถุประสงค์ในการเปิดอบรม
เพื่อมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะที่สำคัญ ในการดำรงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทั้งพื้นฐานความคิดเชิงคำนวณ (Computational Thinking) พื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) และพื้นฐานการรู้เท่าทันสื่อและข่าวสาร (Media and Information Literacy)
—————————————–
🔸 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
FB สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.
https://www.facebook.com/oho.ipst

ใส่ความเห็น