เผยแพร่ผลงานวิชาการ รองฯบุญส่ง พุ่มบาน

0

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
            ของนักเรียน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

ชื่อผู้รายงาน : นายบุญส่ง  พุ่มบาน ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จังหวัดระยอง
                   วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา

สถานที่ติดต่อ : โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา เลขที่ 108/1 หมู่ 8 ตำบลคลองปูน  อำเภอแกลง
                   จังหวัดระยอง โทรศัพท์: 038-669383 , มือถือ 081-1914097

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินสภาวะแวดล้อมของการประเมิน โครงการ       2) ประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3) ประเมินกระบวนการของโครงการ 4) การประเมินผลผลิตของโครงการ 5) ประเมินความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย ครูและบุคลากรจำนวน 79 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน นักเรียนจำนวน 240 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 48 คน รวมทั้งสิ้น 382 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจำนวน 6 ฉบับได้แก่ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามการประเมินด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 ฉบับที่ ๒แบบสอบถามการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.83 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามการประเมินกระบวนการของโครงการ มีค่าความ เชื่อมั่นเท่ากับ 0.89 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามการประเมินผลผลิตของโครงการ(สำหรับครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 ฉบับที่ 5 แบบสอบถามการประเมินผลผลิตของโครงการ(สำหรับนักเรียน) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 และฉบับที่ 6 แบบวัดแบบวัดความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการประเมินโครงการ พบว่า

  1. การประเมินสภาวะแวดล้อมของการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
    ในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉลี่ยโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
  2. การประเมินผลด้านปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉลี่ยโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
  3. การประเมินผลด้านกระบวนการของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
    ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เฉลี่ยโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
  4. การประเมินผลด้านผลผลิตของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน เฉลี่ยโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก
  5. การประเมินผลความพึงพอใจของโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง  ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน เฉลี่ยโดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก

ใส่ความเห็น